ITM Employment Consulting
Payroll Outsourcing Services Romania
Home      Legislatia muncii      Ordinul 250 din 31/05/2004 cu privire la scutirea de impozit pentru programatori
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite

ORDIN nr. 250 din 31 mai 2004
privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator                                                    
 
Emitent      : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
               Nr. 250 din 31 mai 2004
               MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
               Nr. 189 din 20 mai 2004
               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
               Nr. 748 din 13 mai 2004
Publicat in  : MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 29 iunie 2004
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ale Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

    ART. 1

    Angajatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    1. posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;

    2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

    3. au diploma de absolvire a unei forme de invatamant superior de lunga durata, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile: Automatica, Calculatoare, Informatica, Matematica, Cibernetica, Electronica, respectiv una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;

    4. angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

    ART. 2

    Prin activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se intelege activitatile mentionate in anexa nr. 1.

    ART. 3

    (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:

    a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;

    b) organigrama angajatorului;

    c) fisa postului;

    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire;

    e) carnetul de munca sau copie de pe carnetul de munca;

    f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;

    g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;

    h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

    (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.

    (3) Statul de plata, intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de munca.

    ART. 4

    Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca.

    ART. 5

    Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, constituie responsabilitatea angajatorului.

    ART. 6

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 7

    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

    ART. 8

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                               Ministrul muncii,

                      solidaritatii sociale si familiei,

                                 Elena Dumitru

                           Ministrul comunicatiilor

                         si tehnologiei informatiei,

                                    Dan Nica

                       p. Ministrul finantelor publice,

                              Gheorghe Gherghina,

                                secretar de stat

    ANEXA 1

                              

  LISTA

                       cuprinzand ocupatiile specifice

             activitatilor de creare de programe pentru calculator

*T*

Nr.     Ocupatia                      Descrierea activitatii

crt.

1.  Analist      Activitati de realizare a analizei in vederea definirii

                  specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor

                  informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor

                  utilizatorilor

2.  Programator  Activitati de realizare a programelor pentru calculator,

                  conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in

                  sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii

                  conformitatii cu specificatiile

3.  Proiectant   Activitati care combina aptitudinile analitice si de

     de sistem   proiectare bazate pe cunostinte de specialitate cu cunostinte

     informatic   in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de

                  programare, in vederea producerii si implementarii unor

                  solutii functionale care sa corespunda cerintelor predefinite

                  ori unor necesitati organizationale

4.  Inginer/     Activitati care combina aptitudinile analitice si de

     Programator  proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si

     de sistem    hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii,

     informatic   testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice

                  ce contin software ca principala componenta

5. Administrator  Activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a

    de baze de     asistentei practice in managementul sistemelor de baze de

    date           date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde

                   cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului

                   de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite

6.  Inginer       Activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor

     software     hardware, software si a sistemelor de operare, precum si a

                   aplicatiilor existente sau proiectate la necesitatile reale

                   sau estimate ale utilizatorilor, in vederea indeplinirii

                   cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare

                   (timpul de raspuns)

7.  Manager de    Activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare

     proiect      specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv

     informatic   coordonarea personalului si urmarirea cerintelor proiectelor

                   (informatii/date necesare, programare, analiza). Managerii

                   de proiect dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si

                   stabilesc prioritatile aferente componentelor ce urmeaza sa

                   fie realizate, precum si fazele si termenele de executie

                   a proiectelor

    ANEXA 2

                                  LISTA

                         cuprinzand specializarile

    1. Automatica si informatica industriala

    2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare

    3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii

    4. Matematica, Matematica informatica

    5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata

    6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.

                                  -------------

Quick Links