Codul Muncii

Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

În 5.octombrie.2021 a fost publicată în M.Of. O.U.G. nr. 117/2021 privind modificarea si completarea Codului muncii, care vizează:
– munca subdeclarată;
Munca subdeclarată reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit si evidenţiat în statele de plată a salariilor si în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autoritatilor fiscale.
– compensarea prin zile libere a orelor suplimentare efectuate
Munca suplimentară se compensează prin ore libere platite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
– noi contravenţii în derularea relaţiilor de muncă.
 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 951  din 5 octombrie 2021

Tinând cont de evoluţiile în piata forţei de muncă si în relaţiile angajator – angajat si având în vedere necesitatea îmbunătaţirii gradului de protecţie a salariatilor, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenta loială, concomitent cu asigurarea nivelului de protectie al salariaţilor, având în vedere faptul că pe piata muncii, în contextul evolutiei economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de “munca la gri” care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp partial, ci si în acordarea în fapt de către angajator a unui salariu mai mare decat cel evidentiat în documentele financiar-contabile, asa-numitul “salariu în plic”, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscală, ci si afectarea salariatului în ceea ce priveste drepturile aferente contributiilor sociale care sunt platite la o bază de calcul inferioara celei reale,

se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de “munca la gri” în sensul definirii acesteia ca notiune juridică de “muncă subdeclarată” si, totodată, al sanctionarii practicării acestui fenomen în scopul de a-l descuraja.

Având în vedere existenta unei situatii socioeconomice dificile generată de pandemie ce s-a resimtit profund atât de către angajatori, cât si de către salariaţi, mecanismul juridic reglementat în prezent în Codul muncii referitor la neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale este unul complex si anevoios ce implică promovarea unor procese în justiţie, astfel că se impune crearea unei reglementări de natură a asigura protecţia socială a salariaţilor in concordantă cu principiile ce guvernează raporturile de muncă.

Tinand cont de dificultătile economice care afectează numerosi operatori economici, se propune extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere plătite de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de muncă prin crearea posibilităţii compensării muncii suplimentare cu timp liber corespunzător într-o perioada mai mare de timp si asigurarea desfăsurării activitătii angajatorilor în bune condiţii.

Totodată, se au în vedere atât aducerea la bugetul de stat si la bugetul asigurărilor sociale a sumelor corecte corespunzătoare salariului plătit în mod real salariatului, cât si protecţia acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat în funcţie de contribuţiile plătite de-a lungul activităţii desfăsurate la diferiţi angajatori. Sancţionarea unui asemenea comportament al angajatorilor este necesar a fi reglementat urgent pentru a descuraja asemenea practici generatoare de evaziune fiscală si de nerespectare a drepturilor salariaţilor care sunt privaţi de stabilirea si virarea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.

In considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. I. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică si se completează dupa cum urmează:

1. La articolul 151, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins: “d) primirea la muncă a unui salariat cu depăsirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c).” 

2. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins: “Art. 152. – In sensul prezentei legi, munca subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat în statele de plata a salariilor si în declaratia lunară privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidentă nominală a persoanelor asigurate, transmisă autoritatilor fiscale.” 

3. La articolul 122, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins: “Art. 122. – (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.” 

4. La articolul 260, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins: “Art. 260. – (1) Următoarele fapte constituie contraventii, dacă nu au fost săvarsite în astfel de conditii încat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:”.

5. La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifică si va avea urmatorul cuprins: “e3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariati cu depăsirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp partial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 200.000 lei;”. 

6. La articolul 260 alineatul (1), după litera e4) se introduce o nouă literă, litera e5), cu următorul cuprins: “e5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat în statele de plată a salariului si în declaratia lunară privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate, transmisă autoritatilor fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situatie, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei;”

7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua literă, litera s), cu următorul cuprins: “s) încalcarea de către angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită in contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu exceptia situatiei în care angajatorul se află sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă, cu modificările si completările ulterioare.” 

Art. II. – Prevederile de la art. I pct. 5-7 intra în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă.


PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU


Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan


p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,


secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu

București, 4 octombrie 2021.Nr. 117.—–