ITM Employment Consulting
Payroll Outsourcing Services Romania
Home      ORDONANTA DE URGENTA nr 56 din 20 iunie 2007 privind incadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite


Autorizarea in munca a strainilor
 
ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul României
Având în vedere ca prin înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrari, pe lânga atributiile pe care aceasta institutie le are în domeniul migratiei, azilului si integrarii sociale a strainilor, aceasta a preluat de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse competentele în ceea ce priveste eliberarea documentelor care atesta dreptul la munca al strainilor pe teritoriul României, tinând cont de transferul de competente dintre cele doua institutii, pentru a nu se crea sincope în gestionarea problematicii în domeniu, respectiv reglementarea dreptului de sedere si a dreptului de munca ale strainilor pe teritoriul României, întrucât toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza încadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul României.

Art. 2
În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a)strain - persoana care nu are cetatenia româna sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;
b)autorizatie de munca - documentul oficial, eliberat în conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie încadrat în munca sau detasat în România la un singur angajator;
c)lucrator permanent - strainul încadrat în munca pe teritoriul României pe baza unui contract individual de munca la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate;
d)lucrator stagiar - strainul încadrat în munca, a carui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp si are drept scop îmbunatatirea pregatirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;
e)lucrator sezonier - strainul încadrat în munca pe teritoriul României, pe un loc de munca bine definit, într-un sector de activitate care se desfasoara în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de munca încheiat pe perioada determinata, care nu poate depasi 6 luni într-un interval de 12 luni;
f)lucrator transfrontalier - strainul încadrat în munca în localitatile de frontiera de pe teritoriul României si care se întoarce în fiecare zi sau cel putin o data pe saptamâna în zona de frontiera a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îsi are domiciliul si al carui cetatean este;
g)lucrator detasat - strainul, angajat al unei persoane juridice straine, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul României în urmatoarele situatii: este detasat pe teritoriul României, în numele întreprinderii si sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care îsi desfasoara activitatea în România; este detasat la o unitate situata pe teritoriul României sau la o întreprindere care apartine unui grup de întreprinderi, situata pe teritoriul României;
h)personal înalt calificat - profesorii universitari, cercetatorii si personalul stiintific care desfasoara în România o activitate academica sau o activitate de cercetare în cadrul universitatilor, institutiilor de educatie si cercetare, autoritatilor si institutiilor din sistemul administratiei publice centrale.

Art. 3
(1)Strainii pot fi încadrati în munca pe teritoriul României la angajatori care functioneaza în mod legal, cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a)locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidenti permanenti pe teritoriul României;
b)îndeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta în activitate si autorizare, solicitate de angajator potrivit legislatiei în vigoare;
c)fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul României;
d)se încadreaza în contingentul anual aprobat prin hotarâre a Guvernului;
e)angajatorii au achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat.
(2)Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica strainilor care îndeplinesc functia de administrator într-o societate comerciala cu participare straina, în situatia în care este o singura persoana numita în aceasta functie, daca strainul desfasoara activitatea în calitate de sportiv profesionist, în conditiile existentei unei dovezi ca a desfasurat activitate similara în alta tara, solicitantilor autorizatiei pentru munca nominala, pentru lucratorii transfrontalieri, precum si strainilor posesori ai unui permis de sedere în scop de studii.

Art. 4
(1)Autorizatia de munca poate fi eliberata, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Român pentru Imigrari, pentru strainii care îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia româna cu privire la regimul strainilor, încadrarea în munca si detasarea acestora pe teritoriul României.
(2)Autorizatia de munca este necesara pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare în munca sau, dupa caz, a permisului de sedere în scop de munca.
(3)Autorizatia de munca se va elibera si strainilor care:
a)provin din state cu care România are încheiate acorduri, conventii sau întelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;
b)beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reîntregirea familiei, acordat în conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor în România;
c)beneficiaza de drept de sedere temporara în scop de studii si solicita încadrarea în munca în baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
d)sunt detasati pe teritoriul României.

Art. 5
Pot fi încadrati în munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din România, fara autorizatie de munca, urmatoarele categorii:
a)strainii titulari ai dreptului de sedere permanenta pe teritoriul României;
b)strainii al caror acces pe piata muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, daca aceasta posibilitate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau întelegerii;
c)strainii care au dobândit o forma de protectie în România;
d)strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar în institutii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice în institutii de cultura din România, în baza ordinului ministrului culturii si cultelor;
e)strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul României activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
f)strainii care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de sucursala pe teritoriul României a unei companii care are sediul în strainatate, în conformitate cu actele prevazute de legislatia româna în acest sens;
g)strainii membri de familie ai cetatenilor români;
h)strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, detasati în România, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat.

Art. 6
(1)Tipurile de autorizatii de munca ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele:
a)autorizatia de munca pentru lucratorii permanenti - da dreptul titularului sa fie încadrat în munca pe baza contractului individual de munca încheiat pe durata nedeterminata sau determinata, la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate;
b)autorizatia de munca pentru lucratorii detasati - da dreptul titularului sa presteze munca, pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, în baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate. În temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau întelegerilor internationale la care România este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul României poate fi prelungita în conditiile si situatiile prevazute în mod expres de acestea;
c)autorizatia de munca pentru lucratorii sezonieri - da dreptul titularului sa fie încadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioada de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni, neputând fi prelungit în vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura;
d)autorizatia de munca pentru lucratorii stagiari - da dreptul titularului sa fie încadrat în munca pe teritoriul României pentru efectuarea unui stagiu în vederea obtinerii unei calificari profesionale;
e)autorizatia de munca pentru sportivi - da dreptul sportivilor profesionisti sa fie încadrati în munca la un singur angajator român, al carui obiect principal de activitate îl constituie desfasurarea de activitati sportive, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pâna la 12 luni;
f)autorizatia de munca nominala - da dreptul titularului sa presteze activitati sezoniere, daca acesta a desfasurat anterior activitati în baza unei autorizatii de munca pentru lucratorii sezonieri, la acelasi angajator de pe teritoriul României, si care a respectat obligatia de a parasi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de munca anterior, potrivit conditiilor impuse prin lege;
g)autorizatia de munca pentru lucratorii transfrontalieri - da dreptul titularului sa fie încadrat în munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pâna la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, în conditiile prevazute la art. 2 lit. f).
(2)În temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau întelegerilor internationale la care România este parte, autorizatiile de munca pot fi eliberate sau prelungite în conditiile si situatiile prevazute în mod expres de catre acestea.

Art. 7
(1)În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul, persoana juridica din România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea încadrarii în munca a strainului, însotita de urmatoarele documente:
a)actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de înfiintare a persoanei juridice, precum si certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, în copie si în original;
b)certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de înscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotarâri judecatoresti definitive pentru savârsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, în legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
c)scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul;
d)certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice în a carei raza teritoriala angajatorul îsi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat;
e)adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
f)fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
g)dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant într-un cotidian de larga circulatie;
h)copia procesului-verbal întocmit în urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
i)curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în munca si ca are cunostinte minime de limba româna;
j)copia actului de studii necesar pentru încadrarea în functia sau în meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat în conditiile legii; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate în strainatate, în sistemul de învatamânt, vor fi însotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în conditiile prevazute de legislatia în domeniu;
k)copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta în afara sistemului de învatamânt sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate în conditiile legii;
l)copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere în România;
m)doua fotografii tip 3/4 ale strainului.
(2)În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata, însotita de documentele prevazute la alin. (1) lit. d)-m), precum si de urmatoarele documente:
a)copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b)dovada ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c)cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 8
Pot fi încadrati în baza autorizatiei de munca pentru lucratori permanenti strainii a caror perioada de detasare înceteaza, în baza dreptului de sedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detasat. Pentru eliberarea autorizatiei de munca este necesara prezentarea documentelor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d), f) si i)-m).

Art. 9
(1)În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul, persoana juridica din România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea încadrarii în munca a strainului, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e), i), l) si m), precum si de:
a)copia actului de studii necesar pentru încadrarea în functia sau în meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat în conditiile legii;
b)copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta în afara sistemului de învatamânt sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate în conditiile legii.
(2)Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), e, i), l) si m), precum si de:
a)copia actului de studii necesar pentru încadrarea în functia sau în meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat în conditiile legii;
b)copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta în afara sistemului de învatamânt sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate în conditiile legii;
c)copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
d)dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
e)cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 10
(1)În vederea obtinerii autorizatiei de munca nominala, angajatorul, persoana juridica din România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea încadrarii în munca a strainului, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d), i), l) si m).
(2)Pentru obtinerea autorizatiei de munca nominale, angajatorul persoana fizica va depune Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) si m), precum si de:
a)copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b)dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c)cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 11
În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii stagiari, angajatorul, persoana juridica din România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea încadrarii în munca a strainului, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e) si j)-m).

Art. 12
În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru sportivi, angajatorul persoana juridica din România va depune a Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea încadrarii în munca a strainului, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d), i), l) si m).

Art. 13
(1)În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul, persoana juridica din România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea încadrarii în munca a strainului, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) si h)-m).
(2)În vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Român pentru Imigrari o cerere motivata, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) si h)-m), precum si de:
a)copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente.
b)dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c)cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 14
(1)Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati, angajatorul, persoana juridica din România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, va depune o cerere motivata, însotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b) si i), precum si de:
a)documentul de trecere a frontierei, valabil, al strainului, pe care este aplicata, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri, în original si în copie;
b)copia contractului individual de munca, tradus si legalizat;
c)copia actului de detasare, tradus si legalizat;
d)dupa caz, copia contractului comercial de prestari de servicii, tradus si legalizat;
e)copia actului de studii necesar pentru detasarea în functia sau în meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si legalizat;
f)copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta în afara sistemului de învatamânt sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate; g)doua fotografii 3/4 ale strainului.
(2)Autorizatia de munca pentru lucratorii detasati este necesara pentru desfasurarea de activitati lucrative pe teritoriul României pe o perioada mai mare de 60 de zile.

Art. 15
(1)Cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se solutioneaza de catre Oficiul Român pentru Imigrari în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei de munca, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(2)Autorizatia de munca se elibereaza pentru o perioada de cel mult un an, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si f).
(3)Autorizatia de munca se prelungeste automat pentru noi perioade de pâna la un an în situatia continuarii raporturilor de munca cu acelasi angajator în baza contractului individual de munca încheiat pe perioada nedeterminata, prin prelungirea dreptului de sedere în scop de munca, si se atesta prin permisul de sedere care se elibereaza în acest scop.
(4)În cazul contractelor individuale de munca încheiate pe perioade determinate, autorizatia de munca se prelungeste pentru perioada solicitata care nu poate fi mai mare de un an si decât termenul de valabilitate al contractului. Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei peste perioada de valabilitate initiala a contractului este necesara prezentarea acordului scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului, încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5)În situatiile prevazute la alin. (4), autorizatia de munca se prelungeste prin prelungirea dreptului de sedere în scop de munca si se atesta prin permisul de sedere care se elibereaza în acest scop.
(6)Prevederile alin. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator si în cazul lucratorilor stagiari. În acest caz autorizatia de munca se poate prelungi succesiv numai pâna la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul.
(7)Pentru strainii prevazuti la art. 4 alin. (3) lit. b) si c), în cazul mentinerii raporturilor de munca cu acelasi angajator, prelungirea autorizatiei de munca se va realiza cu prezentarea urmatoarelor documente:
a)contractul individual de munca din care sa reiasa continuarea raporturilor de munca cu angajatorul pentru care li s-a emis autorizatia de munca, vizat de inspectoratul teritorial de munca în a carui raza îsi are sediul angajatorul, sau acordul scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului individual de munca încheiat pe perioada determinata, în conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice în a carei raza teritoriala îsi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat, sau dovada ca angajatorul persoana fizica dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain.
(8)Prelungirea contractului individual de munca în baza acordului scris al partilor încheiat în conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, îsi produce efectele numai sub rezerva prelungirii autorizatiei de munca.
(9)Daca raportul de munca al strainului înceteaza înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberata autorizatia de munca, încadrarea în munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine o noua autorizatie de munca, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 lit. b), c) si f).
(10)În cazul neacordarii autorizatiei de munca, Oficiul Român pentru Imigrari are obligatia de a comunica în scris angajatorului, motivele care au stat la baza acestei decizii. (11)Pentru eliberarea unei noi autorizatii de munca se vor depune la Oficiul Român pentru Imigrari cererea si documentele prevazute la art. 7 si 11-13.

Art. 16
Pentru depunerea documentatiei în vederea obtinerii autorizatiei de munca, angajatorul poate fi reprezentat printr-un salariat încadrat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata cu norma întreaga, cu atributii de reprezentare a angajatorului în raporturile cu tertii, printr-o societate de consultanta juridica sau prin avocat, potrivit legii.

Art. 17
(1)Angajatorul are obligatia sa înregistreze contractul individual de munca încheiat în baza autorizatiei de munca la inspectoratul teritorial de munca, în termenul prevazut de lege.
(2)Angajatorul are obligatia sa înregistreze acordul scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului individual de munca pe durata determinata, încheiat cu un strain, la inspectoratul teritorial de munca competent, cu prezentarea permisului de sedere în scop de munca valabil sau a autorizatiei de munca valabile, în termen de 20 de zile de la eliberarea documentelor care atesta prelungirea autorizatiei de munca.

Art. 18
(1)Angajatorul la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini pentru al caror acces pe piata muncii din România este necesara autorizatia de munca, cu cel putin 5 zile anterioare începerii activitatii acestora pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate. Orice modificare a elementelor prevazute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de munca în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
(2)Comunicarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda:
a)datele de identificare ale angajatorului la care s-a facut detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de înregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului;
b)datele de identificare ale angajatorului strain care face detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de înregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului, numele/denumirea, precum si adresa completa ale reprezentantului legal în România;
c)informatii privind detasarea: data la care începe detasarea, scopul detasarii si durata acesteia;
d)lista persoanelor detasate: numele si prenumele acestora, functia/meseria, data nasterii, seria si numarul documentului de calatorie, cetatenia.

Art. 19
(1)La propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, în concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luând în considerare situatia pietei muncii din România, anual, prin hotarâre a Guvernului se stabileste numarul de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor.
(2)În vederea elaborarii hotarârii Guvernului prevazute la alin. (1):
a)Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse elaboreaza lista ocupatiilor deficitare pe piata fortei de munca autohtona;
b)Oficiul Român pentru Imigrari transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse situatia statistica a autorizatiilor de munca si a permiselor de sedere în scop de munca, precum si situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul României activitati dependente.

Art. 20
(1)La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati echivalentul în lei a 200 euro, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a României la data efectuarii platii.
(2)Pe documentele prin care au fost achitate tarifele pentru eliberarea autorizatiei de munca, unitatile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnatura si stampila, încasarea sumelor respective în conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat.

Art. 21
(1)Autorizatia de munca se anuleaza de Oficiul Român pentru Imigrari în urmatoarele cazuri, în termen de 5 zile lucratoare de la:
a)solicitarea angajatorului ca urmare a încetarii din initiativa sa a raportului de munca cu strainul sau în cazul încetarii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor;
b)solicitarea angajatorului sau a strainului ca urmare a încetarii perioadei pentru a fost detasat în România; c)solicitarea strainului ca urmare a încetarii raportului de munca din initiativa acestuia;
d)sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei în vigoare, în cazul în care strainul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de sedere în România ori în cazul în care acesta nu mai îndeplineste conditiile privind încadrarea în munca;
e)nereprezentarea angajatorului în vederea ridicarii autorizatiei de munca de la Oficiul Român pentru Imigrari, în termen de 30 de zile de la data solutionarii cererii.
(2)Autorizatia de munca anulata se retine la Oficiul Român pentru Imigrari, însotita de cererea de anulare si de documentele care atesta încetarea raporturilor de munca.

Art. 22
(1)Pierderea autorizatiei de munca se comunica Oficiului Român pentru Imigrari, în termen de 3 zile de la data constatarii pierderii. În acelasi termen se comunica Oficiului Român pentru Imigrari deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere în scop de munca.
(2)La cererea titularului, Oficiul Român pentru Imigrari va elibera un duplicat al autorizatiei de munca pierdute, deteriorate sau distruse.

Art. 23
Autorizatia de munca se pastreaza de catre angajat. Pentru a face dovada legalitatii încadrarii în munca a strainului, angajatorul trebuie sa detina o copie legalizata a autorizatiei de munca sau a permisului de sedere în scop de munca, dupa caz.

Art. 24
(1)Angajatorul care are încadrat în munca un strain caruia nu îi este necesara autorizatia de munca are obligatia de a comunica Oficiului Român pentru Imigrari copia contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a înscrisurilor care atesta apartenenta la una dintre categoriile prevazute la art. 5 lit. g) si h), dupa caz.
(2)Angajatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a comunica Oficiului Român pentru Imigrari, în termen de 10 zile, modificarea sau încetarea contractului individual de munca încheiat cu strainul caruia nu îi este necesara autorizatia de munca ori, dupa caz, încetarea detasarii acestuia.

Art. 25
(1)La cererea autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate, Oficiul Român pentru Imigrari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, elibereaza autorizatia de munca fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) si e) strainilor care au o implicare directa si necesara în cadrul unor proiecte desfasurate în România, care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a tarii si determina un efect pozitiv de antrenare în economie.
(2)Strainilor prevazuti la alin. (1) nu le sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la limitarea în timp a valabilitatii autorizatiei de munca. (3)Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si strainilor care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au o implicare directa si necesara în cadrul unor proiecte desfasurate în România, care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a tarii si determina un efect pozitiv de antrenare în economie.

Art. 26
Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)primirea la munca a unui strain fara autorizatie de munca sau permis de sedere în scop de munca, cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;
b)mentinerea unui strain în munca dupa expirarea autorizatiei de munca sau a permisului de sedere în scop de munca, cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;
c)netransmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a comunicarii prevazute la art. 18 alin. (1) sau a modificarilor elementelor prevazute în aceasta comunicare, cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei;
d)neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) ori art. 24 alin. (1) sau (2), cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei.

Art. 27
(1)Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 26 se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre lucratorii Oficiului Român pentru Imigrari.
(2)Prevederile alin. (1) si ale art. 26 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Prevederile art. 26 intra în vigoare la 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 28
Sumele provenite din tarifele platite conform prevederilor art. 20, precum si cele provenite din amenzile prevazute la art. 26 se fac venit la bugetul de stat.

Art. 29
Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a)Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Hotarârea Guvernului nr. 1.873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006.

Art. 30
În cuprinsul actelor normative în vigoare, referirile la sintagma "permis de munca" se considera a fi facute la sintagma "autorizatie de munca", în sensul prezentei ordonante de urgenta.

-****-

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 424 din data de 26 iunie 2007
Lorem ipsum
Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Lorem ipsum
Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr