ITM Employment Consulting
Payroll Outsourcing Services Romania
Home      Normă metodologică din 21/10/2004
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite
Normă metodologică din 21/10/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 12/11/2004
de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 
 
   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale   Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, denumită în continuare lege.
   Art. 2. - (1) Pe teritoriul României, în condiţiile legii, pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau pot constitui asociaţii familiale:
   a) cetăţenii români;
   b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, şi anume: Franţa, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru şi Slovenia;
   c) cetăţenii statelor aparţinând Spaţiului Economic European, şi anume: Norvegia, Liechtenstein şi Islanda.
   (2) Nomenclatorul activităţilor din economia naţională pentru care primarii emit autorizaţia în condiţiile legii este prevăzut în anexa nr. 1.
   Art. 3. - Următorii termeni se definesc astfel:
   a) dreptul de stabilire - dreptul persoanelor fizice, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care au domiciliul ori reşedinţa în România, de a avea acces şi de a desfăşura activităţi economice în mod independent sau de a constitui asociaţii familiale pe teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;
   b) prestare de servicii - desfăşurarea, pe teritoriul României, a activităţilor economice de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care sunt stabiliţi în unul dintre aceste state şi care nu au domiciliul sau reşedinţa în România;
   c) activităţi itinerante - sunt vânzările directe, vânzările în afara spaţiilor comerciale şi comerţul ambulant, în conformitate cu normele legale în vigoare.
   Art. 4. - (1) Persoanele fizice, respectiv membrii asociaţiei familiale, pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau, după caz, în cadrul asociaţiilor familiale, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) întrunesc condiţiile prevăzute de art. 5 din lege;
   b) deţin autorizaţia eliberată în condiţiile legii;
   c) sunt înregistrate în registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale.
   (2) Persoanele fizice, respectiv membrii asociaţiei familiale, trebuie să fie asigurate prin sistemul de pensii şi sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
   (3) În contextul prestării de servicii, persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în statul de origine nu se supun condiţiilor alin. (1) şi (2).


   CAPITOLUL II
  Autorizarea. Procedura de autorizare
 
 
   Art. 5. - (1) Obţinerea autorizaţiei prevăzute de lege şi a certificatului de înregistrare în registrul comerţului se realizează, în baza dosarului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a)-h) din lege, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.
   (2) În vederea completării dosarului, primăriile vor pune la dispoziţie solicitanţilor următoarele formulare:
   a) cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă, prevăzută în anexa nr. 2;
   b) declaraţie-tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, prevăzută în anexa nr. 3;
   c) declaraţie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, în cazul meseriilor tradiţionale şi artizanale, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, prevăzută în anexa nr. 4;
   d) declaraţie-tip pe propria răspundere autentificată, în cazul cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, neînregistraţi fiscal în România, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, prevăzută în anexa nr. 5;
   e) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 6;
   f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevăzută în anexa nr. 7.
   (3) În cazul cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, pentru completarea dosarului în vederea emiterii autorizaţiei, aceştia pot depune certificatul medical obţinut în ţara de origine, în copie tradusă şi legalizată.
   (4) În vederea emiterii autorizaţiei şi a obţinerii certificatului de înregistrare, solicitantul va depune în contul primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravaloarea taxelor prevăzute de lege, astfel:
   a) taxa de verificare a denumirii şi de rezervare firmă;
   b) taxa de obţinere a cazierului fiscal;
   c) taxa pentru emiterea autorizaţiei, care include şi taxele poştale;
   d) taxa pentru înregistrare în registrul comerţului a autorizaţiei;
   e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comerţului în vederea obţinerii codului unic de înregistrare;
   f) taxa de transmitere prin poştă de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale către primării.
   (5) Dovada plăţii taxelor prevăzute la alin. (4) se depune o dată cu documentele prevăzute la art. 6 din lege.
   (6) Sumele achitate conform alin. (4) se virează de către primării, în termen de 24 de ore de la data încasării, în conturile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
   (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(6), cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, stabiliţi în unul dintre aceste state, unde exercită legal activităţi economice în mod independent, pot desfăşura aceste activităţi în România, în contextul prestării de servicii, doar în baza documentului emis în acel stat, valabil la momentul prestării serviciului, care atestă exercitarea activităţii respective. Documentul trebuie să fie tradus şi legalizat în limba română şi depus la primăria în a cărei rază teritorială prestatorul îşi desfăşoară activitatea pentru care este autorizat.
   (8) Primăriile vor ţine evidenţa separată a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale autorizate, prevăzute la alin. (7).
   Art. 6. - (1) Primăriile au obligaţia de a solicita oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti certificatul de cazier fiscal, prevăzute de lege, în baza cererilor completate de solicitant prevăzute la art. 5 alin. (2).
   (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea firmei, să răspundă primăriilor în ceea ce priveşte denumirea persoanei fizice/asociaţiei familiale supuse autorizării.
   (3) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti vor emite certificatul de cazier fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii pentru obţinerea certificatului de cazier fiscal, pe care îl vor transmite primăriilor.
   Art. 7. - În vederea obţinerii certificatului de cazier fiscal şi a înregistrării în registrul comerţului, primăriile vor încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru a facilita completarea dosarului solicitantului.
   Art. 8. - (1) Calificarea, pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia se dovedeşte de către persoanele fizice şi reprezentantul asociaţiei familiale în condiţiile art. 7 din lege.
   (2) În cazul meseriilor tradiţionale sau artizanale desfăşurate pe teritoriul localităţii în care solicitantul doreşte să se autorizeze, condiţia prevăzută la art. 5 lit. c) din lege se dovedeşte în baza declaraţiei de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea respectivă.
   (3) Profesiile şi ocupaţiile care fac obiectul legilor speciale şi care se regăsesc în nomenclatorul activităţilor din economia naţională cuprinse în anexa nr. 1 vor fi dovedite prin acte emise de autorităţile competente, prevăzute în anexa nr. 8.
   (4) În cazul cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, recunoaşterea calificării profesionale şi a experienţei profesionale se face în condiţiile legii.
   Art. 9. - (1) Primăriile vor anunţa solicitantul în termen de 24 de ore de la primirea răspunsului de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale în legătură cu disponibilitatea firmei şi de la primirea certificatului de cazier fiscal de la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi are reşedinţa sau domiciliul contribuabilul, precum şi în legătură cu decizia de validare a dosarului solicitantului şi de emitere a autorizaţiei.
   (2) În termen de 5 zile de la data validării dosarului primarul va emite autorizaţia prevăzută de lege şi va transmite la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizaţia emisă, precum şi dovada achitării taxelor percepute.
   (3) În caz de nevalidare a dosarului se va proceda astfel:
   a) oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor vira integral primăriilor contravaloarea taxelor de înregistrare pentru a fi restituite solicitanţilor;
   b) primăriile vor restitui taxa de autorizare din care vor deduce cheltuielile efectuate în vederea emiterii autorizaţiei.
   (4) În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise de primărie, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va emite şi va transmite către primărie certificatul de înregistrare.
   (5) Data eliberării certificatului de înregistrare este data la care acesta este comunicat primăriei, prin poştă. Pe data primirii primarul anunţă solicitantul în legătură cu eliberarea certificatului de înregistrare.
   (6) Autorizaţia-tip emisă de primar este prevăzută în anexa nr. 9.
   Art. 10. - (1) În cazul desfăşurării unor activităţi itinerante în scopul comercializării producţiei proprii, persoana fizică/reprezentantul asociaţiei familiale va completa în cererea de emitere a autorizaţiei natura acestei activităţi şi modalităţile ei de realizare.
   (2) Autorizaţia va cuprinde activităţile itinerante menţionate în cerere.
   (3) Autorizaţia emisă de primarul unităţii administrative din raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul este valabilă şi în localităţile în care deţinătorul autorizaţiei va desfăşura activităţile itinerante.
   (4) Pentru activităţile itinerante deţinătorul autorizaţiei va solicita, în baza autorizaţiei deţinute, obţinerea dreptului de utilizare a domeniului public la primăria localităţii în care îşi va desfăşura aceste activităţi şi va plăti taxele de utilizare a domeniului public în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   (5) Modificările intervenite cu privire la autorizaţia emisă în condiţiile legii se completează de autoritatea emitentă pe versoul formularului de autorizaţie, la pct. 11: Menţiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea (anexa nr. 9).
   (6) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 5 alin. (7) pot desfăşura activităţi itinerante cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4).


   CAPITOLUL III
  Modificarea, suspendarea şi anularea autorizaţiei


   Art. 11. - Modificarea, suspendarea şi anularea autorizaţiei fac obiectul menţiunilor prevăzute la pct. 11 din aceasta.
   Art. 12. - (1) Modificarea sau completarea datelor înscrise în autorizaţie se efectuează de către primar, la cererea persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate.
   (2) Primăriile vor comunica oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în termen de 3 zile lucrătoare, dovada achitării plăţii taxelor, copii certificate de pe cerere şi autorizaţie, astfel cum a fost modificată sau completată.
   (3) Pentru modificarea sau completarea autorizaţiei persoana fizică/asociaţia familială autorizată va achita la primărie taxa aferentă modificării înregistrării în registrul comerţului.
   Art. 13. - (1) Suspendarea pe perioadă determinată a autorizaţiei se realizează prin dispoziţie a primarului care a emis-o, pentru motive temeinice, în baza cererii de întrerupere temporară a activităţii, formulată de persoana fizică autorizată sau de reprezentantul asociaţiei familiale.
   (2) Suspendarea activităţii persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale în baza cererii de întrerupere temporară a activităţii este comunicată de primăria emitentă a autorizaţiei către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.
   (3) Reluarea activităţii la cererea persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate se comunică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
   Art. 14. - (1) Revocarea autorizaţiei se realizează din dispoziţia primarului care a emis-o, în condiţiile legii, în una dintre situaţiile:
   a) în baza cererii de renunţare, formulată de persoana fizică sau de reprezentantul asociaţiei familiale;
   b) în cazul în care una dintre condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai este îndeplinită;
   c) ca urmare a constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau a aplicării unei sancţiuni de către organele de control abilitate, caz în care organele de control au obligaţia de a comunica măsura dispusă primăriei emitente a autorizaţiei, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a acestei măsuri.
   (2) Cererea de renunţare la autorizaţie din iniţiativa deţinătorului şi transmiterea renunţării la autorizaţie se fac la primăria emitentă, care are obligaţia de a transmite către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal cazurile de anulare a autorizaţiei şi certificatul de înregistrare în original, în vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate.
   (3) În cazul în care persoana fizică/reprezentantul asociaţiei familiale autorizate doreşte modificarea formei de organizare (persoană fizică sau asociaţie familială) menţionate în autorizaţie, autorizaţia iniţială se revocă la cerere, prin dispoziţie a primarului care a emis-o, şi este eliberată o altă autorizaţie în condiţiile legii, prin reluarea procedurii.
   (4) Măsura revocării autorizaţiei poate fi contestată în instanţă, în condiţiile legii.


   CAPITOLUL IV
  Sancţiuni


   Art. 15. - (1) Potrivit dispoziţiilor legii, se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare următoarele fapte:
   a) exercitarea de către persoanele fizice sau asociaţiile familiale de activităţi economice fără autorizaţie emisă în condiţiile legii, faptă ce constituie contravenţie şi se pedepseşte potrivit legii;
   b) nerespectarea legislaţiei în vigoare specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi a normelor de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, pe care persoana fizică autorizată sau asociaţia familială s-a angajat să le respecte în baza declaraţiei pe propria răspundere.
   (2) Persoana fizică autorizată sau asociaţia familială este obligată să deţină registrul unic de control, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
   (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor legale şi se consemnează în registrul unic de control al persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale verificate, de către fiecare organ de control care a efectuat inspecţia.
   Art. 16. - (1) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de revocare, rămasă definitivă.
   (2) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.
   (3) În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială solicită o nouă autorizare fără respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cererea va fi respinsă ca prematură.


   CAPITOLUL V
  Dispoziţii tranzitorii şi finale


   Art. 17. - Autorizaţiile obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice rămân valabile. Înscrierea de noi activităţi în autorizaţie se face în condiţiile legii, respectându-se procedura din prezentele norme.
   Art. 18. - Primăriile au obligaţia de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun pentru ca o dată cu trecerea la înregistrarea on-line să fie capabile să faciliteze schimburile de informaţii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, organele de control abilitate şi cu cetăţenii.
   Art. 19. - Autorizaţia prevăzută în anexa nr. 9 va fi tipărită la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. pentru a i se asigura elementele de securizare necesare.
   Art. 20. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentele norme.