ITM Employment Consulting
Payroll Outsourcing Services Romania
Home      Ghidul intreprinzatorului
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite

GHIDUL FISCAL AL INTREPRINZATORULUI INCEPATOR

 comercianti persoane fizice si asociatii familiale                                                         
 
 
 
 
1.  Cui se adreseaza acest ghid?

  Ghidul fiscal al comerciantului incepator se adreseaza persoanelor fizice române cu domiciliul în România, care
desfăşoară fapte de comerţ.

Notă  : Persoana fizică care desfăşoară, prin forţe proprii, activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale, fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, au, potrivit legii, calitatea de angajat propriu. Ca urmare, Persoanele fizice care desfăşoară activităţi comerciale în mod
independent  şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile legii nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor autorizate Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în
sistemul public de pensii  şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate  şi al asigurărilor pentru  şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii.
 
2. Ce sunt faptele de comerţ ?
Potrivit art. 15 pct. 4 din Normelor Metodologice date in aplicarea OG7/2001 privind impozitul pe venit, principalele
activitati care constituie fapte de comert sunt: 
- activităţi de producţie;
 - activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
 - organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive  şi altele asemenea;
 - activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare  şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
 - vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;   3
 -  activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;
 - transport de bunuri şi de persoane;
 - alte activităţi definite în Codul comercial.
 
3.  Procedura autorizarii comerciantilor persoane fizice si asociatii familiare
 
3.1 Conditii legale Persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati comerciale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 a)  să fi împlinit vârsta de 16 ani, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi comerciale  în mod independent sau a
reprezentanţilor asociaţiei familiale, care trebuie să fi împlinit
vârsta de 18 ani;
 b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat în condiţiile legii, să le permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
 c)  să aibă calificarea necesară desfăşurării activităţii comerciale pentru care se solicită autorizaţia;
 d)  să posede autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfăşurarea activităţilor
comerciale a căror exercitare necesită o autorizare specială, conform legii;
 e)  să nu fi fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la  art.281 din Codul penal, a altor infracţiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activităţi economice sau a infracţiunii de fals.
 
  3.2. Obligaţia deţinerii autorizatiei
Persoana fizică care desfăşoară activităţi comerciale în mod independent  şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia eliberată în condiţiile legii.
Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent  şi asociaţia familială au dreptul de a deţine câte o
singură autorizaţie.
 
3.2 Cine elibereaza autorizatia ?   
Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi comerciale în mod independent, precum  şi pentru înfiinţarea  şi funcţionarea de asociaţii familiale, se eliberează, la cerere, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor,  respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele fizice.
  Nota: Pentru eliberarea autorizaţiei asociaţiei familiale, în cazul în
care membrii asociaţiei familiale au domiciliul în municipiul Bucureşti, în sectoare diferite, competenţa de eliberare a autorizaţiei aparţine primarului sectorului pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială.
Persoana din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială va declara pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, la primăria sectorului la care solicită obţinerea autorizaţiei, că asociaţia familială nu a fost autorizată să desfăşoare activităţi comerciale în mod independent şi de primarul unui alt sector al municipiului Bucureşti.
 
  3.4. Ce documente trebuie sa depuna solicitantul pentru obţinerea autorizaţiei ?
În vederea emiterii autorizaţiei prevăzute de lege, persoana fizică sau reprezentantul asociaţiei familiale, cetăţean român,
trebuie să depună la registratura primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, o
documentaţie care va cuprinde:
 a) cererea-tip, semnată de solicitant sau, în cazul înfiinţării asociaţiei familiale, semnată de toţi membrii acestei asociaţii;
 b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecărui membru al asociaţiei familiale, din care să rezulte că nu a săvârşit infracţiuni în legătură cu activitatea economică pe care doreşte să o desfăşoare;
 c) copii certificate de secretarul primăriei de pe actul de identitate al persoanei solicitante sau, după caz, al fiecărui membru al asociaţiei familiale;
 d) certificatul medical eliberat în condiţiile legii, privind starea sănătăţii persoanei fizice, respectiv a fiecărui membru al asociaţiei familiale, care să le permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, în original;
 e) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele care atestă calificarea profesională a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociaţiei familiale  şi, după caz, de pe autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii;
 f) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinţă al persoanei fizice/membrilor asociaţiei familiale asupra spaţiului/spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile principale şi, după caz, activităţile secundare, care fac obiectul autorizării;
 g) copii certificate de secretarul primăriei de pe autorizaţia specială;
h)  după caz, declaraţiile pe propria răspundere pentru acordurile  şi avizele emise de către instituţiile abilitate sau
documentele necesare pentru obţinerea acestor acorduri şi avize;
i)cererea de înregistrare în registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale, prevăzută în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.047/2003 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare  şi ale certificatului de înregistrare în registrul comerţului, completată în dublu exemplar;
j)certificat de cazier fiscal;
Notă: Certificatul de cazier fiscal  se elibereaza de catre directia generala a finantelor publice a judetului sau a municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul, resedinta sau sediul contribuabilul, dupa caz.
De reţinut: Pentru cetăţenii români, instituţiile abilitate pot elibera, la cerere, adeverinţe prin care să se confirme eliberarea certificatelor prevăzute la lit. b), c)  şi e) de mai sus, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Cetăţenii români care au obţinut o calificare în străinătate trebuie să depună, în vederea autorizării, după caz, atestatul de recunoaştere  şi echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Centrul Naţional de Recunoaştere  şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele care au fost dobândite în sistemul de învăţământ, sau atestatul de recunoaştere a calificării obţinute în afara sistemului de învăţământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei.
 
  3.5. Cum se probează pregătirea profesională de specialitate ?  
Se consideră că au calificarea cerută de activitatea economică (comerţ) pentru care solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate sau competenţele necesare desfăşurării acelei activităţi.
  Pregătirea profesională de specialitate sau competenţele, prevăzute de lege, pot fi dovedite cu următoarele documente,
după caz:
 a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ profesional, preuniversitar sau universitar, eliberată în condiţiile legii, în specialitatea pentru care se solicită autorizarea;
 b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare;
 d) cartea de meşteşug obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia; 
 e) alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit legii.
 
3.6. Ce trebuie să cuprindă autorizatia ?
Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu:
 a) datele de identificare a emitentului autorizaţiei;
 b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în mod independent/a persoanei din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială şi a membrilor acesteia;
 c) activitatea principală  şi, după caz, activităţile secundare pentru care se eliberează autorizaţia, codificate conform
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin  Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin  Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002;
 d) clasă de 4 cifre;
 e) locul de desfăşurare a activităţii principale şi, după caz, a activităţilor secundare;
 f) durata de valabilitate a autorizaţiei;
 g) data eliberării autorizaţiei  şi numărul de înregistrare al acesteia.
 
  3.7. Durata de valabilitate a autorizaţiei
Autorizaţia este valabilă  pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea activităţii care a făcut obiectul
autorizării.
 
  3.8. Obligaţia de a comunica orice modificare intervenită
  Persoana  autorizată are obligaţia să aducă la cunoştinţă emitentului autorizaţiei orice modificare intervenită cu privire la
condiţiile legale prevăzute de lege.
 
3.9. Obligatia desfasurarii numai a activitatilor autorizate;
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale au dreptul să desfăşoare numai activităţile pentru care sunt autorizate.
Pentru desfăşurarea altei activităţi, care nu este prevăzută în autorizaţie, este necesară completarea autorizaţiei potrivit
prevederilor legii.  
 3.10. In cat timp se elibereaza autorizatia ?  
 După depunerea de către solicitant a documentaţiei menţionate la cap.3, pct. 3.4., primăria unităţii administrativ-
teritoriale efectuează procedurile pentru obţinerea acordurilor  şi  avizelor ce se eliberează de instituţiile abilitate, potrivit dispoziţiilor legale, necesare desfăşurării activităţilor, precum  şi a autorizaţiei speciale prevăzute de lege, după caz.
 Eliberarea autorizaţiei prevăzute de lege se face în termen de 15 zile de la data emiterii de către instituţiile abilitate a
acordurilor şi avizelor, precum şi a autorizaţiei speciale prevăzute de lege, după caz.
 
 3.11. Anularea autorizatiei;
Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când una dintre condiţiile de acordare nu mai este
îndeplinită.
 Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Dacă ulterior datei emiterii autorizaţiei persoana autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile legale de desfăşurare a activităţii
economice respective, autorizaţia îşi pierde valabilitatea, anularea urmând a fi înscrisă la pct. 10 al autorizaţiei deţinute.
 
3.12. Solicitarea unei noi autorizaţii
Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată
autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă.
Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.
În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială solicită o
nouă autorizare fără respectarea termenelor legale, mai sus menţionate, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.
 
3.13. Sanctiuni
Potrivit art.13 din Legea nr.507/2002 privind organizarea  şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, neînregistrarea asociaţiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice la Registrul comerţului sau la organele fiscale teritoriale se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Potrivit art.16 din acelaşi act normativ, exercitarea de către persoanele fizice sau asociaţiile familiale de activităţi economice fără autorizaţie constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
 
4.Obţinerea certificatului de înregistrare si atribuirea codului unic de inregistrare 
 
Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are resedinta contribuabilul transmite o copie de pe autorizaţia emisă, certificată pentru conformitate cu originalul, precum şi cererea de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.047/2003 pentru stabilirea modelului  şi a conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului, la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în vederea atribuirii codului unic de înregistrare.
  Modificarile intervenite in datele declarate initial de comercianti fac obiectul inregistrarilor de mentiuni. Inregistrarea
mentiunilor, cu exceptia celor referitoare  la inregistrarea/scoatere din evidenta ca platitor de T.V.A., de impozit pe veniturile din salarii si alte drepturi salariale,se face prin completarea si depunerea cererii de inregistrare a mentiunilor la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.     
 
5. Condiţii pentru înregistrarea ca platitor de TVA
Înregistrarea plătitorilor de TVA se face cu respectarea următoarelor condiţii legale :
a) la înfiinţare, prin efectul legii, plătitorii de impozite  şi taxe care au în obiectul de activitate operaţiuni supuse cotelor de
T.V.A. prevăzute de lege  şi/sau scutite cu drept de deducere  şi declară că obţin venituri anuale estimate din astfel de operaţiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea  şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală;
b) la înfiinţare, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care realizează operaţiuni scutite  şi care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin completarea  şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală;
c) ulterior înregistrării fiscale, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care pot opta pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaraţiei de menţiuni;
d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea  declaraţiei de menţiuni în termen de 15 zile de la data depăşirii plafonului;
e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări legislative prin care operaţiunile scutite devin
scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în
termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declară că realizează din astfel de operaţiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege.
În situaţia în care intervin modificări legislative, prin care operaţiunile supuse cotelor de T.V.A., prevăzute de lege sau
scutite cu drept de deducere, devin scutite fără drept de deducere, plătitorii de impozite  şi taxe, care pot opta, conform legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., au obligaţia să îşi exprime opţiunea de menţinere a calităţii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Plătitorii de impozite  şi taxe care optează pentru menţinerea calităţii de plătitor de T.V.A. în termenul menţionat au dreptul să efectueze operaţiuni prin aplicarea cotelor de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativă.
În momentul încetării calităţii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii de impozite şi taxe sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectivă. Scoaterea din evidenţă se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constată îndeplinirea condiţiilor legale.
Înregistrarea, precum şi scoaterea din evidenţă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată se vor face potrivit legislaţiei în materie de T.V.A.  
Codul de inregistrare fiscala inscris in certificatul de inregistrare fiscala eliberat platitorilor de T.V.A. este precedat de
litera” R”.
Certificatul de inregistrare eliberat comerciantilor de catre Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa
tribunal tine loc si de certificat de inregistrare fiscala. Acest certificat tine loc si de comunicare pentru luarea in evidenta ca platitor de T.V.A.
Data emiterii certificatului de inregistrare fiscala constituie si data inregistrarii ca platitor de T.V.A. . In situatia in care data eliberarii certificatului de inregistrare difera de data emiterii acestuia, comerciantii au calitatea de platitor de T.V.A. de la data emiterii certificatului de inregistrare,iar exercitarea drepturilor si  obligatiilor care decurg din aceasta calitate se face, potrivit reglementarilor legale, de la data eliberarii certificatului de inregistrare.
Pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea/ scoaterea in/ din evidenta ca platitor de T.V.A. comerciantii se vor prezenta la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, unde vor completa si vor depune declaratii de mentiuni.
Organul fiscal competent va emite un certificat care atesta indeplinirea conditiilor de luare/scoatere in/ din evidenta ca platitor de T.V.A.,conform modelului prezentat in anexa.
Acest certificat se depune de comerciant la oficiul registrului comertului in vederea preschimbarii certificatului de inregistrare.  
 
  6. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile
 
  6.1. Obligaţii pe linia evidenţei şi baza legala  Potrivit Ordonaţei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările  şi completarile ulterioare  şi a normelor de aplicare, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente (comerţ)  şi care au optat pentru determinarea venitului în sistem real sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, completând Registrul-jurnal de încasări  şi plăţi, Registrul-inventar  şi alte documente contabile stabilite prin norme.
  Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze  şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă pentru activitatea respectivă.
  Normele metodologice privind organizarea  şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice
care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare, au fost  aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 58/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.89/13 februarie 2003.
 
  6.2. Registrele contabile
 
1. Registre obligatorii :
→ Registrul – jurnal de încasări şi plăţi serveşte ca:  
- document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor;
- document de stabilire a situaţiei financiare a contribuabilului care conduce evidenţa contabilă în partidă simplă;
- probă în litigii.
Se întocmeşte, într-un singur exemplar, de către contribuabili, persoane fizice, făcându-se înregistrarea operaţiilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operaţie în parte, fără a se lăsa rânduri libere, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat  şi înregistrat la organul fiscal teritorial. Pentru fiecare asociaţie fără personalitate juridică se va întocmi câte un registru-jurnal de încasări şi plăţi.
În Registrul-jurnal de încasări  şi plăţi se înregistrează nu numai operaţiile în numerar, ci şi cele efectuate prin contul curent de la bancă. Contribuabilii plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor înregistra sumele încasate sau plătite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Operaţiile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se totalizează anual.
Registrul-jurnal de încasări  şi plăţi se numerotează  şi se şnuruieşte. Numerotarea filelor se va face în ordine crescătoare, iar după completarea integrală se deschide un nou registru înregistrat şi parafat, care va fi numerotat în ordine crescătoare.
Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea activităţii şi la încetarea activităţii.
În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţie patrimonială se va înregistra, în mod
cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor.
În această situaţie, Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.  Registrul-jurnal de încasări  şi plăţi, parafat  şi înregistrat la organul fiscal teritorial, se va completa lunar prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
Se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
  → Registrul – inventar serveşte ca document de înregistrare a bunurilor achiziţionate sau realizate, pe baza documentelor justificative. Se întocmeşte într-un singur exemplar.  
Acest registru se numerotează  şi se completează fără ştersături şi fără a se lăsa spaţii libere. Se arhivează împreună cu
documentele justificative care stau la baza întocmirii lui.
 
3. Alte documente contabile :
→ Jurnalul pentru vânzări serveşte ca:  
- jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii;
- document  de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată colectată;
- document de control al operaţiilor înregistrate în evidenţa contabilă.
Se întocmeşte într-un singur exemplar, având paginile numerotate, în care se înregistrează zilnic sau lunar, după caz, fără  ştersături  şi spaţii libere, elementele necesare pentru determinarea corectă a T.V.A. colectată datorată.
Acest jurnal se completează pe baza documentelor tipizate comune  şi specifice (facturi sau documente înlocuitoare) privind vânzările de valori  materiale sau prestări de servicii.
→ Jurnalul pentru cumpărări serveşte ca :
- jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii;
- document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată deductibilă;
- document de control al operaţiilor înregistrate în evidenţa contabilă.
Se întocmeşte într-un singur exemplar, având paginile numerotate, în care se înregistrează zilnic, fără ştersături şi spaţii libere, elementele necesare pentru determinarea corectă a taxei pe valoarea adăugată deductibilă.
Se întocmeşte un jurnal separat pentru cumpărări de bunuri şi servicii pentru nevoile firmei  şi, separat, pentru cumpărări de bunuri (mărfuri) care se vând ca atare. Acest jurnal se completează pe baza documentelor tipizate privind cumpărările de valori materiale sau de prestări de servicii.
 
În cazul contribuabililor plătitori de taxă pe valoarea adăugată:
→ Evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată se  ţine cu ajutorul Jurnalului pentru vânzări cod 14-6-12/a. În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
→ Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări cod 14-6-17/b. În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.)  valoarea cumpărărilor de bunuri  şi/sau serviciilor prestate de terţi  şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.   
Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte lunar, pe bază de decont, ca diferenţă între valoarea
taxei exigibile aferentă bunurilor livrate  şi/sau serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adăugată colectată) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri  şi/sau servicii (pentru taxa pe valoarea adăugată deductibilă).
Diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă se înregistrează în documente cumulative ca taxă pe valoarea adăugată de plată, respectiv pentru taxa pe valoarea adăugată de rambursat  şi se regularizează în condiţiile legii. 

6.3.Respectarea conditiilor de utilizare a formularisticii,
stabilite prin norme
  • Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevăzute în
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei
contabile în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr.58/2003, sau numai o parte din acestea, în
funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.
  • Pentru determinarea veniturilor, în funcţie de natura
activităţii, de frecvenţa încasărilor/plăţilor sau de felul serviciilor
prestate, precum  şi de alte elemente specifice activităţii
desfăşurate, contribuabilii pot utiliza  şi alte formulare cu regim
special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor
publice, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiară  şi contabilă  şi a  normelor
metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.
   • În funcţie de necesităţi contribuabilii pot utiliza  şi alte
formulare stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor  nr. 425/1998
pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare
a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim
special, privind activitatea financiară  şi contabilă, precum  şi a
modelelor acestora, cu modificările ulterioare.
  • Contribuabilii vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod
expres de acte normative care reglementează activităţi economice
specifice (exploatarea masei lemnoase, prestările de servicii cu
caracter internaţional, jocurile de noroc etc.).
  • În cazul utilizării modelelor formularelor financiar-contabile
comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice,
acestea vor fi completate în conformitate cu Normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr.58/2003. În această situaţie elementele referitoare la conturi,   14
debite, credite, semnăturile de aprobare, avizare, precum  şi alte
elemente similare nu se completează.
  • În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-
contabile este necesar să fie respectate Criteriile minimale privind
programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil,
prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu
modificările ulterioare.
  • Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu
ajutorul tehnicii de calcul, în condiţiile prevăzute la art. 2 din
Ordinul ministrului finanţelor  nr. 1.177/1998 privind aplicarea
prevederilor art. 1 alin. (4)  şi (10) paragraful 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 831/1997.
 
  6.4. Reglementari privind documentele justificative si
financiar-contabile
  • Orice operaţiune economico-financiară efectuată se
consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă
la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă,
dobândind astfel calitatea de document justificativ.
  • Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele
elemente principale, prevăzute în structura formularelor aprobate:
- denumirea documentului;
- numele  şi prenumele contribuabilului, precum  şi adresa
completă;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii
economico-financiare (când este cazul);
- conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când
este necesar, şi temeiul legal al efectuării ei;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-
financiare efectuate;
- numele  şi prenumele, precum  şi semnăturile persoanelor
care răspund de efectuarea operaţiunii;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a
operaţiunilor în documente justificative.
  • Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa
contabilă în partidă simplă pot dobândi calitatea de document
justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile
prevăzute în normele legale în vigoare.
  • Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor
bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în evidenţa contabilă
în partidă simplă numai în cazurile în care se face dovada intrării
în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de   15
achiziţie (cod 14-4-13) sau a Notei de recepţie  şi constatare de
diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz, şi a plăţii acestora pe bază de
Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).
În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli
pentru prestări de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe
bază de normă de venit, pentru a fi înregistrate în evidenţa
contabilă în partidă simplă a contribuabililor care obtin venituri din
activitati independente, acestea trebuie să aibă la bază contracte
sau convenţii, întocmite în acest scop în conformitate cu
reglementările legale în vigoare,  şi Dispoziţie de plată-încasare
către casierie (cod 14-4-4).
  • Documentele contabile - jurnale, fişe etc. - servesc la
prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă în
partidă simplă a operaţiunilor consemnate în documentele
justificative.
  • Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix
cu pastă, la maşina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după
caz.
  • În documentele justificative  şi în cele contabile nu sunt
admise ştersături sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea
de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.
Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a
cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor
se scrie textul sau cifra corectă.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului
justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit
documentul justificativ, menţionându-se  şi data efectuării
operaţiunii de corectare.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit
corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează
sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care
normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul greşit
se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaşează), cu
excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se
primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de
deplasare şi avansul acordat.
Contribuabilii au obligaţia să efectueze inventarierea generală
a patrimoniului: la începutul activităţii; cel puţin o dată pe an; la
încetarea activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
Inventarierea se face în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului finanţelor  nr. 2.388/1995 pentru aprobarea  Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.   16
  • Registrul-jurnal de încasări  şi plăţi (cod 14-1-1/b)  şi
Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de înregistrare la
organele fiscale. Acestea se numerotează, se  şnuruiesc  şi se
parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru
înregistrare.
 
  6.5. Evidenţa taxei pe valoarea adăugată
 Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se
stabileşte  lunar, pe bază de  decont, ca  diferenţă între valoarea
taxei exigibile aferente bunurilor livrate  şi/sau serviciilor prestate
(pentru taxa pe valoarea adăugată colectată) şi a taxei deductibile
pentru cumpărările de bunuri  şi/sau servicii (pentru taxa pe
valoarea adăugată deductibilă), în conformitate cu normele legale.
 Evidenţa  taxei pe valoarea adăugată colectate se  ţine cu
ajutorul  Jurnalului pentru vânzări (cod 14-6-12/a). În acest jurnal
se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de
comandă-chitanţă etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor
prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
În situaţia în care preţurile  şi tarifele cuprind  şi taxa pe
valoarea adăugată, valoarea taxei pe valoarea adăugată colectate
se calculează prin înmulţirea valorii bunurilor livrate, lucrărilor
executate sau serviciilor prestate cu coeficientul 19/119 x 100.
 Evidenţa  taxei pe valoarea adăugată deductibile se  ţine cu
ajutorul Jurnalului pentru cumpărări (cod 14-6-17/b). În acest jurnal
se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de
comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea cumpărărilor de bunuri
şi/sau a serviciilor prestate de terţi  şi taxa pe valoarea adăugată
aferentă.
 Totalurile lunare din Jurnalul pentru vânzări, respectiv din
Jurnalul pentru cumpărări, se înregistrează în decontul privind taxa
pe valoarea adăugată.
 
7. Obligatii declarative
 
  7.1 Declaraţii estimative
 
"Declaraţie privind  veniturile estimate din activităţi
independente"- formular 221
Declaraţia se completează de către contribuabilii care
realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi
independente (comerciale), realizate în mod individual  şi/sau în
cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între
persoane fizice, inclusiv din activităţi adiacente.   17
Declaraţia se depune de către:
- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
- contribuabilii care au realizat pierderi sau au realizat venituri
pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum  şi cei care din
motive obiective estimează că vor realiza venituri care diferă cu
cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaraţia
specială;
- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plăţi
anticipate cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin.
(6) din Ordonanţa Guvernului  nr. 7/2001, cu modificările  şi
completările ulterioare.
Declaraţia nu se depune de către contribuabilii care realizează
venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă de
către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în
baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de
mandat comercial.
Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente
din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativă pentru
fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei
asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane
fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat
distribuit, care le revine din asociere.
Declaraţia se completează, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi
corect toate datele prevăzute în formular, în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială îşi are sediul asociaţia;
- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte
documente privind activitatea acesteia.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau
la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 
"Declaraţie privind  veniturile estimate pentru asociaţiile
fără  personalitate juridică"- formular 223
Declaraţia se completează în cazul asociaţiilor fără
personalitate juridică, constituite între persoane fizice care
realizează venituri din activităţi independente (comerciale), inclusiv
din activităţi adiacente.
Asociaţiile care obţin venituri de natura celor sus-menţionate,
din mai multe surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru
fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.   18
Declaraţia se completează de către asociatul desemnat prin
contract să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de
autorităţile publice.
Declaraţia se depune de către:
- asociaţiile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
- asociaţiile care au realizat pierderi  şi asociaţiile care au
realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi
cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri
care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu
declaraţia anuală de venit;
- asociaţiile ale căror membri solicită emiterea unei noi decizii
de plăţi anticipate cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art.
66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul
pe venit, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia nu se depune de către:
- asociaţiile fără personalitate juridică constituite între
persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente,
pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă de către
plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obţinute în baza
contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat
comercial;
- asociaţiile constituite între persoane fizice  şi persoane
juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, care
realizează venituri din activităţi independente.
Declaraţia se completează, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi
corect toate datele prevăzute în formular, în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială îşi are sediul asociaţia;
- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte
documente privind activitatea acesteia.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau
la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 
 7.2 Declaraţii speciale
 
"Declaraţie specială privind veniturile din activităţi
independente realizate într-o formă de asociere"- formular 201
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele
fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură din activităţi
independente (comerciale), în cadrul unei asociaţii fără
personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din
activităţi adiacente.   19
Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente
din mai multe surse sau categorii de venit depun câte o declaraţie
pentru fiecare sursă şi categorie de venit în parte.
Termen de depunere:
 - anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care
s-a realizat venitul;
 - ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia
depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative,
situaţie în care va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în
formular în acest scop*).
 Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către
reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ  şi
corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
 - originalul se depune:
  - la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul
asociaţiei din care face parte contribuabilul. În cazul în care
activitatea se desfăşoară în mai multe puncte de lucru situate în
raza teritorială a mai multor organe fiscale, declaraţia se depune la
organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul principal;
  - la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor care
încetează să mai aibă domiciliul în România;
 - copia se păstrează de către contribuabil.
 Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
------------
 *) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul
iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind
perioada la care se referă.
 
"Declaraţie specială privind veniturile din activităţi
independente - comerciale"- formular 203
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele
fizice care realizează venituri în bani  şi/sau în natură, în mod
individual, din activităţi care constituie fapte de comerţ, inclusiv din
activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem
real.
Persoanele fizice care obţin venituri din mai multe surse
depun câte o declaraţie specială pentru fiecare sursă.
Termen de depunere:
 - anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care
s-a realizat venitul;   20
 - ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia
depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative,
situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în
formular, în acest scop*).
 Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către
reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ  şi
corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
 - originalul se depune:
  - la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul
principal de desfăşurare a activităţii. În cazul persoanelor fizice
care au şi puncte de lucru situate în raza teritorială a altor organe
fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal unde se găseşte
sediul principal;
  - la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor care
încetează să mai aibă domiciliul în România;
 - copia se păstrează de către contribuabil.
 Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
------------
 *) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul
iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind
perioada la care se referă.
 
"Declaraţie specială privind veniturile din străinătate"-
formular 202
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele
fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din
activităţi independente (comerciale), urmare activităţii desfăşurate
în străinătate.
Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare  ţară -
sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.
Termen de depunere:
 - anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care
s-a realizat venitul;
 - ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia
depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative,
situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în
formular în acest scop*).
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către
reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ  şi
corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:   21
 - originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află domiciliul contribuabilului;
 - copia se păstrează de contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau
la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
------------
 *) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul
iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind
perioada la care se referă.
 
 
 
 
 7.3 Declaraţii anuale : 200, 207
 
"Declaraţie de venit global"- formular 200
Declaraţia se completează  şi se depune anual de către
persoanele fizice române cu domiciliul în România care obţin
venituri din activităţi independente (comerciale), atât din România,
cât şi din străinătate.
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul contribuabilul:
 - până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a
venitului;
 - ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia
depusă anterior (prin completarea unei declaraţii rectificative),
situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest
scop*).
 Declaraţia se completează pe baza datelor din declaraţiile
speciale.
 Declaraţia se completează în două exemplare:
 - originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul contribuabilul;
 - copia se păstrează de către contribuabil.
 Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
------------   22
 *) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul
iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind
perioada la care se referă.
Documente care se anexează la declaraţia de venit
global :
-Copiile declaraţiilor speciale  pe baza cărora s-a completat
declaraţia;
-Documentele justificative pentru determinarea  coeficienţilor
de deduceri personale suplimentare :
   Pentru soţia/ soţul aflată/ aflat în întreţinere :
    - copie după certificatul de căsătorie;
   - declaraţie pe propria răspundere a soţului/soţiei
întreţinute că nu realizează venituri, sau dovada că suma
veniturilor realizate este mai mică decât deducerea personală
suplimentară cuvenită.
   Pentru copiii aflaţi în întreţinere :
- copie după certificatul de naştere;
 Pentru alţi membri de familie aflaţi în întreţinere :
- Declaraţie pe propria raspundere a acestora că nu
realizează venituri, sau dovada că suma veniturilor realizate este
mai mică decât deducerea personală suplimentară cuvenită si
actele doveditoare ale gradului de rudenie.
Pentru persoană aflată în întreţinerea acestuia incadrata intr-
un grad de invaliditate sau handicap :
  - Certificatul emis de Comisia de expertiză medicală.
 
"Declaraţie anuala de venit pentru asociatiile fara
personalitate juridica "- formular 207
  Declaraţia se completează şi se depune în cazul asociaţiilor fără
personalitate juridică, constituite potrivit legii între persoane fizice,
care realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din
activităţi adiacente.
    Asociaţiile care realizează mai multe categorii de venit depun
câte o declaraţie pentru fiecare categorie de venit în parte.
    Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract
să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de
autorităţile publice:
    - anual, până la data de 15 martie a anului următor celui în care
s-a realizat venitul;
    - ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior,
prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va
înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop*).
    Declaraţia se completează în două exemplare:   23
    - originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială
îşi are sediul asociaţia;
    - copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte
documente privind activitatea acesteia.
    Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociaţiei, la solicitarea
acesteia.
------------
    *)  Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul
iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind
perioada la care se referă.
 
 
7.4. Plătitorii TVA mai depun :
 
"Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"-
formular 100
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se
completează şi se depune de plătitorii de impozite şi taxe cărora,
potrivit legislaţiei în vigoare, le revin obligaţiile de plată la bugetul
de stat cuprinse în această declaraţie.
Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea
programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice
şi se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch,
1.440 MB, compatibilă MS-DOS.
Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori
cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform
legii.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor
gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de
pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa
www.mfinante.ro..
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află sediul plătitorului sau la care acesta este luat în
evidenţă fiscală, după caz, lunar, până la data de 25 a lunii
următoare lunii la care se referă, pentru obligaţiile de plată
reprezentând TVA.
ATENŢIE: Sumele înscrise în declaraţie nu cuprind diferenţele de
impozite şi taxe stabilite prin actele de control.
 
"Decont privind taxa pe valoarea adăugată"- formular 300
Formularul "Decont privind taxa pe valoarea adăugată" se
completează  şi se depune la organul fiscal la care persoana
impozabilă este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea   24
adăugată, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii la care
se referă.
Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea
programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice
şi se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch,
1.440 MB, compatibilă MS-DOS.
Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori
cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform
legii.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor
gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de
pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa
www.mfinante.ro..
Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit
legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contracte de
asociere declară inclusiv datele  şi informaţiile privind taxa pe
valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.
ATENŢIE: Sumele înscrise în decont nu cuprind diferenţele de
impozite şi taxe stabilite prin actele de control.
 
8. Obligaţii de plată
 
8.1.Cu privire la plata impozitului pe venit :
 
o  Efectuarea de plăţi anticipate
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi
independente (comerţ) sunt obligaţi să efectueze în cursul anului
plăţi anticipate cu titlu de impozit, în baza deciziei de impunere
emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul reţinerilor
la sursă.
Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza căruia
se află sursa de venit, pe fiecare categorie de venit  şi loc de
realizare, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau
venitul net realizat în anul precedent, după caz.
Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data
de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
La impunerile efectuate după expirarea termenelor de plată
menţionate, sumele datorate pentru trimestrele respective se
stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului precedent. Diferenţa
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul
precedent  şi suma reprezentând plăţi anticipate la nivelul
trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de
plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile de venit   25
estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi
anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului
urmând să fie supus impozitării globale anuale.
Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plăţile
anticipate, în următoarele cazuri:
 a) contribuabilul nu a depus declaraţia de venit global pentru
anul fiscal încheiat;
 b) contribuabilul nu conduce o evidenţă contabilă sau datele
din contabilitatea condusă nu sunt certe;
 c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul
estimat.
Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plată
anticipată, emisă în cazurile menţionate  şi de a stabili alte plăţi
anticipate fie în baza unui control ulterior, fie în baza unor date
deţinute, referitoare la activitatea contribuabilului.
Contribuabilul are dreptul să solicite emiterea unei noi decizii
de plată anticipată cu titlu de impozit, dacă prezintă organului
fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din
activitatea desfăşurată. Această modificare a plăţilor anticipate se
poate solicita numai dacă venitul se modifică cu mai mult de 20%
faţă de venitul luat în calculul impozitului, o singură dată pe an, în
cursul semestrului II. În cazul diferenţelor de impozit în plus faţă de
impozitul stabilit iniţial, acestea se repartizează pe termenele de
plată următoare din cadrul anului fiscal, iar în cazul diferenţelor de
impozit în minus se diminuează sumele reprezentând plăţi
anticipate proporţional, pe următoarele termene de plată, stabilite
iniţial prin "Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de
impozit" sau, după caz, când acestea nu sunt suficiente se
diminuează sumele reprezentând plăţi anticipate, pentru
perioadele anterioare aferente termenelor de plată, începând cu
cele mai apropiate.
 
o  Plata diferenţelor anuale de impozit
Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de
impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la
data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se
calculează şi nu se datorează majorări de întârziere.
 
o  Restituirea diferenţelor plătite în plus
În cazul în care din decizia de impunere rezultă diferenţe de
impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele plătite în plus se
compensează cu obligaţii neachitate în termen, din anul fiscal   26
curent, iar diferenţa se restituie în termen de cel mult 60 de zile de
la data comunicării deciziei de impunere.
 
  8.2. Cu privire la plata TVA
 Plătitorii de TVA au obligaţia să achite taxa pe valoarea
adăugată datorată, potrivit decontului întocmit lunar, până la data
de 25 a lunii următoare inclusiv.
 

Quick links
Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr